Γ' Λυκείου Νο 319

Δίνεται η συνάρτηση f με
α) Να βρείτε την f΄(0).
β) Ναπροσδιορίσετε το συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης της f στοσημείο με x = 0.
γ) Να βρείτε τηνεξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης της f στο σημείο
(0, f(0)).

Δεν υπάρχουν σχόλια: