Γ' Λυκείου Νο 331

α) Να αποδειχθεί ότι για όλα τα x ισχύει

Να βρεθεί πότε ισχύει η ισότητα.
β) Να αποδειχθεί ότι αν α>β τότε ισχύει

Δεν υπάρχουν σχόλια: