Γ' Λυκείου Νο 329

Δίνεται η συνάρτηση f με

α) Να βρείτε τα κ, λ ώστε η f να έχει στη θέση x=1 τοπικό ακρότατο ίσο με - 2.
β) Τι είδους ακρότατο παρουσιάζει η συνάρτηση στη θέση x=1;

Δεν υπάρχουν σχόλια: