Γ' Λυκείου Νο 328


Για ποια τιμή του α η συνάρτηση
παρουσιάζει ακρότατο στο xo=1, και ποιο είναι το είδος του ακρότατου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: