Γ' Λυκείου Νο 322

Ένας πληθυσμός μικροβίων Ρ μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου t (σε ώρες) σύμφωνα με τον τύπο

α) Να βρείτε τον αρχικό αριθμό μικροβίων (t = 0).
β) Να βρείτε τον αριθμό των μικροβίων όταν t = 9 ώρες.
γ) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού των μικροβίων ως προς το χρόνο, όταν t = 9 ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: