Γ' Λυκείου Νο 320

Η θέση ενός κινητού, που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση, δίνεται συναρτήσει του χρόνου t (σε sec) από τον τύπο S(t)=3t2-t. Να βρείτε:
α) τη μέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστημα [2, 4] sec
β) τη στιγμιαία ταχύτητα του κινητού, όταν t=3 sec (3 sec μετά την εκκίνη-σή του).

Δεν υπάρχουν σχόλια: