Γ' Λυκείου Νο 317


Οι κάθετες πλευρές ΑΒ, ΑΓ ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ (Α=90ο) μεταβάλλονται έτσι ώστε το εμβαδό του να παραμένει σταθερό και ίσο με 12 m2. Να εκφράσετε το μήκος x της πλευράς ΑΒ, ως συνάρτηση του μήκους y της  πλευράς ΑΓ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: