Γ' Λυκείου Νο 316

Έστω η συνάρτηση

και τα σημεία

α) Να επαληθεύσετε ότι τα σημεία Α, Β ανήκουν στη γραφική παράσταση της f.

β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ΑΒ είναι εφαπτομένη της Cf.

γ) Για ένα μιγαδικό αριθμό z είναι γνωστό ότι η εικόνα του στο μιγαδικό επίπεδο ανήκει στην Cf. Να βρείτε τη μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει το μέτρο του z.

Δεν υπάρχουν σχόλια: