Γ' Λυκείου Νο 309


Έστω ότι είναι

α) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο του z.

β) Να εξετάσετε αν μπορεί να ισχύει w=z.

γ) Να αποδείξετε ότι ένας τουλάχιστον από τους μιγαδικούς z μπορεί να πάρει τη μορφή

Δεν υπάρχουν σχόλια: