Γ' Λυκείου Νο 308


Δίνεται η συνάρτηση

α. Να εξετάσετε την f ως προς τα ακρότατα.

β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της Cf στο (1,f(1)).

γ. Αν το α παίρνει τιμές που προκύπτουν από τη ρίψη ενός αμερόληπτου ζαριού να βρείτε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων.

Α: "η εφαπτομένη της Cf στο Α διέρχεται από την αρχή των αξόνων"

Β: " η εφαπτομένη της Cf στο Α είναι παράλληλη στον άξονα x'x"

Δεν υπάρχουν σχόλια: