Γ' Λυκείου Νο 307


Εξετάζουμε ένα δείγμα 40 εργατών με προϋπηρεσία 10 έως 20 χρόνια. Γνωρίζουμε ότι 4 εργάτες έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια, 12 κάτω από 14, 6 μεγαλύτερη ή ίση των 18 χρόνων και 16 μεγαλύτερη ή ίση των 16 χρόνων.

α.Να παραστήσετε τα δεδομένα σε πίνακα συχνοτήτων.

β.Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο της κατανομής αυτής.

γ.Αν υποτεθεί ότι το 20 % των εργατών με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία θα συνταξιοδοτηθεί, τότε από πόσα χρόνια προϋπηρεσία και πάνω θα είναι οι εργάτες αυτοί;

δ.Να εξετάσετε ως προς την ομοιογένεια το δείγμα αυτών των 40 εργατών ως προς την προϋπηρεσία τους. Πώς χαρακτηρίζεται αυτό και γιατί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: