Γ' Λυκείου Νο 302


Για οκτώ ζεύγη παρατηρήσεων (x, y) έχουμε

Σx=56, Σy=40, Σxy=364, Σx2 =524, Σy2 =256.

α) Να υπολογίσετε το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης.

β) Να ερμηνεύσετε το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης

Δεν υπάρχουν σχόλια: