Γ' Λυκείου Νο 299


Δίνεται η συνάρτηση

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.

β) Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης f.

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f.

δ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης της f που είναι παράλληλη προς την ευθεία με εξίσωση y = 2x −1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: