Γ' Λυκείου Νο 298


Οι χρόνοι που χρειάστηκαν 7 μαθητές για να λύσουν ένα πρόβλημα στατιστικής ήταν:

6, 3, x, 2, 1, 2, 4 σε λεπτά, x θετικός πραγματικός αριθμός.

α) Να αποδείξετε ότι η διακύμανση των παρατηρήσεων δίνεται από την συνάρτηση


β. Να βρείτε την τιμή του x, ώστε οι παρατηρήσεις να έχουν όσο γίνεται μικρότερη διασπορά.

γ. Αν το x παίρνει τιμές από το σύνολο Ω = {1,2,3,... 50} να υπολογίσετε την πιθανότητα

του ενδεχομένου


Δεν υπάρχουν σχόλια: