Γ' Λυκείου Νο 287


Μια βιομηχανία κατασκευάζει λαμπτήρες με μέσο χρόνο ζωής 1800 ώρες, και τυπική απόκλιση s=150 ώρες. Η κατανομή των λαμπτήρων ως προς τον χρόνο ζωής είναι κανονική ή σχεδόν κανονική κατανομή.

Τι ποσοστό των λαμπτήρων αναμένεται να έχει χρόνο ζωής

α) το πολύ 1800 ώρες

β) πάνω από 1950 ώρες

γ) από 1500 έως 1950 ώρες

δ) κάτω από 1500 ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια: