Γ' Λυκείου Νο 286


Η ενέργεια W(t), που αποδίδεται από ένα πηνίο, μεταβάλλεται με το χρόνο t σύμφωνα με τον τύπο της συνάρτησης:

και μετριέται σε Joules.

α) Να εκφράσετε το ρυθμό μεταβολής της ενέργειας ως προς το χρόνο (την ισχύ του πηνίου) τη χρονική στιγμή t = t0.

β) Σε ποια χρονική στιγμή το πηνίο έχει μέγιστη ισχύ;

γ) Ποια είναι η μέγιστη ισχύς;

Δεν υπάρχουν σχόλια: