Γ' Λυκείου Νο 284


Δίνεται η συνάρτηση

f(x)=(x+2)2+1

α. Να μελετήσετε την παραπάνω συνάρτηση ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα.

β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της f, στο σημείο Α(-1,f(-1))

γ. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζεται από την παραπάνω εφαπτομένη

και τους άξονες xx’ και yy’.

Δεν υπάρχουν σχόλια: