Γ' Λυκείου Νο 283


Δίνεται η συνάρτηση f με

α) Να βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης

β) Έστω x1, x2,… ,x6 οι τιμές μιας μεταβλητής Χ με xk=2k, όπου k=1, 2, 3, 4, 5, 6 και αντίστοιχες συχνότητες ν1, ν2, …, ν6 με ν1< ν2<ν3 και ν4=2ν1, ν531, ν625 όπου ν1, ν2, ν3 οι τετμημένες των σημείων στα οποία η f παρουσιάζει ακρότατα.
Να βρεθεί η μέση τιμή και η διάμεσος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: