Γ' Λυκείου Νο 280


Το μέσο ύψος 70.000 μαθητών της Γ′ λυκείου είναι x = 172cm και η τυπική απόκλιση είναι s = 7cm . Η κατανομή των μαθητών ως προς το ύψος είναι περίπου κανονική.

α) Να αποδείξετε ότι το δείγμα των μαθητών της Γ′ λυκείου έχει ομοιογένεια ως προς το ύψος.

β) Να εκτιμήσετε πόσοι μαθητές της Γ′ λυκείου έχουν ύψος μεταξύ 165cm και 179cm .

γ) Επιλέγοντας τυχαία ένα μαθητή της Γ′ λυκείου να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου Α={ το ύψος του μαθητή είναι μεταξύ 165cm και 193cm }.

δ) Αν κατά την μέτρηση του ύψους όλων των μαθητών είχε από λάθος μετρηθεί 2cm περισσότερο από το πραγματικό να βρείτε πόσο είναι το «πραγματικό» μέσο ύψος.

ε) Λαμβάνοντας υπόψη τα «πραγματικά» στοιχεία του ύψους των μαθητών, το δείγμα σε αυτήν την περίπτωση είναι περισσότερο ή λιγότερο ομοιογενές από το δείγμα για το οποίο είχαμε λάβει υπόψη τα «πλασματικά» στοιχεία του ύψους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: