Γ' Λυκείου Νο 279


Αν για μια συνάρτηση f η οποία είναι ορισμένη και παραγωγίσιμη στο (0, +οο) ισχύει για κάθε xє(0, +oo)


α) Να βρεθούν τα f(1) και f΄(1).

β) Να βρεθεί το

Δεν υπάρχουν σχόλια: