Γ' Λυκείου Νο 278


Δίνεται η συνάρτηση

Αν Ω είναι το σύνολο τιμών του λ, ώστε η f να είναι συνεχής στο x0=1 και Ω ο δειγματικός χώρος πειράματος τύχης με ισοδύναμα ενδεχόμενα.

Έστω Α το σύνολο τιμών του λєΩ έτσι ώστε η f να είναι παραγωγίσιμη στο x0=1.

Να βρεθεί το Ρ(Α).

Δεν υπάρχουν σχόλια: