Γ' Λυκείου Νο 275


Έστω ένα σύνολο ν παρατηρήσεων με τιμές x1, x2, x3 και x4 και αντίστοιχες συχνότητες νi (απόλυτες), fi (σχετικές), Νi (αθροιστικές) και Fi (αθροιστικές σχετικές). Να βρείτε τη διάμεσο των αριθμών 0, 1, ν, ν1, f3, N1, N4, F3, F4.

Δεν υπάρχουν σχόλια: