Γ' Λυκείου Νο 274


Έστω x1, x2, …, xν οι τιμές μιας μεταβλητής Χ για τις οποίες ισχύει ότι

α) Αν οι τιμές έχουν τυπική απόκλιση S=1, να βρεθεί ο μικρότερος φυσικός αριθμός ν ώστε το δείγμα των τιμών να είναι οπωσδήποτε ομοιογενές.

β) Αν το πλήθος των τιμών της μεταβλητής Χ είναι 19, να βρεθεί η ελάχιστη τιμή του μέγιστου της συνάρτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: