Γ' Λυκείου Νο 200


Αν για μια συνάρτηση f που ορίζεται στο R ισχύει

f(f(x)) + f(x) = 2x + 3, για κάθε xєR

και f(3)=2, τότε

α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι «1-1».

β) Να λυθεί η εξίσωση f-1(x)=0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: