Γ' Λυκείου Νο 256


Δίνεται η συνάρτηση

αντίστοιχα η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση ενός δείγματος με μέση τιμή θετική.

Αν η Cf διέρχεται από το Α(1, 1) τότε

α) να υπολογιστεί ο C.V. του δείγματος και εξεταστεί το δείγμα ως προς την ομοιογένεια.

β) Να βρεθούν αν υπάρχουν τα ακρότατα της f .

γ) Αν ισχύει ότι

να υπολογιστεί η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του δείγματος.

δ) Αν οι παρατηρήσεις του δείγματος ακολουθούν περίπου κανονική κατανομή , να βρεθεί το ποσοστό των παρατηρήσεων που βρίσκονται στο διάστημα ( 1 , 1,2 ) , καθώς και το εύρος R των τιμών του δείγματος .

Δεν υπάρχουν σχόλια: