Γ' Λυκείου Νο 255


Σε μια Πανεπιστημιακή σχολή οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μέχρι δύο μαθήματα Επιλογής τα Α και Β. Η πιθανότητα ένας φοιτητής να επιλέξει και τα δύο μαθήματα είναι 20%, η πιθανότητα να έχει επιλέξει μόνο το μάθημα Α είναι 30% και η πιθανότητα να έχει επιλέξει το μάθημα Β είναι 60%. Να υπολογίσετε:

α) Την πιθανότητα να μην επιλέξει κανένα μάθημα.

β) Την πιθανότητα να μην επιλέξει το μάθημα Α.

γ) Την πιθανότητα να επιλέξει μόνο ένα μάθημα.

δ) Αν το πλήθος των φοιτητών που επέλεξαν μόνο το μάθημα Β είναι 240, να εκτιμήσετε το πλήθος των φοιτητών της σχολής

Δεν υπάρχουν σχόλια: