Γ' Λυκείου Νο 246

Δίνεται η συνάρτηση f με f (x) = α (x + 1)2, xєR, αєR.

α) Να βρείτε την f΄(x).

β) Να προσδιορίσετε τον α, ώστε ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης της f στο σημείο (1, f (1)) να είναι 4.

γ) Να βρείτε την εξίσωση της παραπάνω εφαπτομένης ευθείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: