Γ' Λυκείου Νο 242


Για τη συνάρτηση f(x) είναι γνωστό ότι είναι συνεχής στο 2 και ότι f(2)=5. Να υπολογισθεί το

Δεν υπάρχουν σχόλια: