Γ' Λυκείου Νο 241


Δίνεται η συνάρτηση

και ο δειγματικός χώρος Ω που αποτελείται από απλά ισοπίθανα ενδεχόμενα. Θεωρούμε Α και Β δυο ενδεχόμενα του Ω για τα οποία ισχύει

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

β) Να αποδείξετε ότι Ρ(Α)=1/24.

γ) Να υπολογίσετε την πιθανότητα Ρ(Α Β).

δ) Να βρείτε την τιμή του κ έτσι ώστε τα ενδεχόμενα Α και Β να είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: