Γ' Λυκείου Νο 237Έστω η συνάρτηση

η τυπική απόκλιση και η μέση τιμή ενός δείγματος αντίστοιχα.

α) Αν η κλίση της f στο σημείο Α(1, f(1)) είναι θετική, να αποδειχθεί ότι το δείγμα είναι ομοιογενές.

β) Αν ο συντελεστής μεταβλητότητας CV ισούται με ½ να βρεθεί για ποιο x η f παρουσιάζει ακρότατο καθώς και το είδος του ακρότατου.

γ) Αν η συνάρτηση f στο σημείο Α(1, f(1)) έχει εφαπτόμενη παράλληλη στην ευθεία y=-x+5 και s2=121, να βρεθεί η μέση τιμή.

δ) Να βρεθεί το λєR, ώστε να ισχύει η εξίσωση


Δεν υπάρχουν σχόλια: