Γ' Λυκείου Νο 234


Η ταχύτητα, ενός κινητού, που κινείται ευθύγραμμα, συναρτήσει του χρόνου t (σε sec), δίνεται από τον τύπο υ (t) = 3t2 - 5.

α) Να εκφράσετε το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας (επιτάχυνση) του κινη-τού ως προς t, όταν t = t0.

β) Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας (επιτάχυνση) του κι-νητού ως προς t, όταν t = 10 sec (10 sec μετά την εκκίνησή του).

Δεν υπάρχουν σχόλια: