Γ' Λυκείου Νο 228


Σε ένα κυκλικό διάγραμμα ο κυκλικός τομέας της τιμής Α έχει κεντρική γωνία ίση με 60ο μοίρες. Αν η μεταβλητή που μελετούμε παίρνει τιμές Α, Β, Γ, Δ και η τιμή Β έχει σχετική συχνότητα ίση με 0,2 ενώ η Δ έχει διπλάσια σχετική συχνότητα από την Γ, να κατασκευαστεί το κυκλικό διάγραμμα και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: