Γ' Λυκείου Νο 220


Έστω η συνάρτηση f:RR για την οποία ισχύει

α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι «1-1».

β) Να βρεθεί ο τύπος της f-1.

γ) Να λυθεί η εξίσωση

Δεν υπάρχουν σχόλια: