Γ' Λυκείου Νο 219


Θεωρούμε τη συνάρτηση f με f(x)>0 για κάθε xєR για την οποία ισχύουν

α) Να βρεθεί ο τύπος της f.

β) Να αποδειχθεί ότι η f είναι κυρτή στο R.

Δεν υπάρχουν σχόλια: