Γ' Λυκείου Νο 217


Θεωρούμε τη συνάρτηση f, ορισμένη στο (0, π), για την οποία ισχύει

α) Να βρεθεί ο τύπος της f.

β) Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: