Γ' Λυκείου Νο 215


Ένα σημείο Μ κινείται πάνω στη γραφική παράσταση της συνάρτησης

με ταχύτητα 1 cm/sec.

α) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού του τριγώνου ΟΑΜ την χρονική στιγμή t0 που η ΟΜ εφάπτεται στη γραφική παράσταση της f.

β) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της γωνίας που σχηματίζει η ΟΜ με τον άξονα Οx την

χρονική στιγμή t1 που είναι x=e2 καθώς και την χρονική στιγμή t0 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: