Γ' Λυκείου Νο 213


Έστω g συνεχής και γνησίως φθίνουσα συνάρτηση στο R. Αν είναι


α) Να δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο R, με

β) Να αποδειχθεί ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο R.

γ) Να αποδειχθεί ότι


Δεν υπάρχουν σχόλια: