Γ' Λυκείου Νο 208


Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 12 ωρών η θερμοκρασία Τ σε βαθμούς C τη χρονική στιγμή t (μετρημένη σε ώρες από την αρχή της περιόδου) είναι Τ (t) = 25 + 0,3t - 0,05t3.

α) Να βρείτε τη χρονική στιγμή που η θερμοκρασία γίνεται μέγιστη.

β) Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία;

γ) Να βρείτε τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της περιόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: