Γ' Λυκείου Νο 207


Θεωρούμε τη συνάρτηση


η οποία έχει ασύμπτωτες τις ευθείες y=2 και x=-1.

α) Να αποδειχθεί ότι ο τύπος της f είναι


β) Να βρεθεί συνάρτηση Η(x) τέτοια ώστε H’(x)=f(x) για κάθε x>-1, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο Μ(0, 2).

γ) Να μελετηθεί η μονοτονία και τα ακρότατα της συνάρτησης


Δεν υπάρχουν σχόλια: