Γ' Λυκείου Νο 204


Έστω η συνάρτηση f:RR για την οποία ισχύει

α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι συνεχής στο R.

β) Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση g(x) = x - f(x) είναι γνησίως αύξουσα στο R.

γ) Να λυθεί η εξίσωση


Δεν υπάρχουν σχόλια: