Γ' Λυκείου Νο 194


Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο R, παραγωγίσιμη στο 0 και για κάθε xєR ισχύει

α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο R και ισχύει

β) Να αποδειχθεί ότι

γ) Αν είναι

να βρεθεί το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g και τις ευθείες x=0 και x=1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: