Γ' Λυκείου Νο 193


Δίνεται η συνάρτηση

α) Να μελετηθεί και να παρασταθεί γραφικά.

β) Να αποδειχθεί ότι

γ) Να υπολογισθεί το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την Cf, τον άξονα xx και τις ευθείες x=2 και x=4.

δ) Να προσδιορισθεί η κάθετη ευθεία στον άξονα xx που χωρίζει το χωρίο του προηγούμενου ερωτήματος σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: