Γ' Λυκείου Νο 192


Αν f:RR είναι συνεχής συνάρτηση και ορίσουμε τη συνάρτηση

να αποδειχθεί ότι αν η g είναι φθίνουσα, τότε f(x)=0 για κάθε xєR.

Δεν υπάρχουν σχόλια: