Γ' Λυκείου Νο 189


Έστω η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f: (0,+oo)R με f(1)=e, f’(1)=0 και έστω

α) Να βρεθεί ο τύπος της f.

β) Να βρεθεί το σύνολο τιμών της f.

γ) Να αποδειχθεί ότι

δ) Να αποδειχθεί ότι


Δεν υπάρχουν σχόλια: