Γ' Λυκείου Νο 182


Δίνεται η συνάρτηση

α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f.

β) Να μελετηθεί η f’ ως προς τη μονοτονία.

γ) Να μελετηθεί η f ως προς τη μονοτονία.

δ) Να αποδειχθεί ότι f(x)<0 για κάθε xє(-oo, -5).

ε) Να αποδειχθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ξє(-2005, -5) τέτοιο ώστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια: