Γ' Λυκείου Νο 180


α) Να μελετηθεί η συνάρτηση f(x)=2συνx+3x, xєR, ως προς τη μονοτονία.

β) Να λυθεί η ανίσωση

γ) Να βρεθεί το όριο

δ) Αν xє(0, π/2), να αποδειχθεί ότι: -2xημx<2συνx-2<0.

Δεν υπάρχουν σχόλια: