Γ' Λυκείου Νο 177


Θεωρούμε τις συναρτήσεις f, g παραγωγίσιμες σε ένα κλειστό διάστημα Δ. Στη θέση xє(α,β) τα σημεία Α(ξ, f(ξ)) και Β(ξ, g(ξ)), των f, g αντίστοιχα, είναι τα σημεία στα οποία η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των Cf και Cg παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή.

Να αποδείξετε ότι η εφαπτόμενες των Cf και Cg στα σημεία Α και Β είναι παράλληλες

Δεν υπάρχουν σχόλια: