Γ' Λυκείου Νο 175


α) Να βρεθεί ποια από τις συναρτήσεις f με f(x)=ex και g με g(x)=xx αποκλίνει ταχύτερα στο άπειρο, όταν το x γίνεται απεριόριστα μεγάλο.

β) Υπολογίστε το όριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: