Γ' Λυκείου Νο 174


Έστω μια συνεχής συνάρτηση f:RR και ο σταθερός ακέραιος α, ώστε για κάθε xєR να ισχύουν

α) Να βρεθεί η f’’ συναρτήσει μόνο της f.

β) Να βρεθεί ο τύπος της f.

γ) Να βρεθεί η μικρότερη τιμή του α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: