Γ' Λυκείου Νο 165


Δίνεται η συνάρτηση

α) Να βρεθεί η f’(x).

β) Να αποδειχθεί ότι η f είναι άρτια.

γ) Να υπολογιστεί το

Δεν υπάρχουν σχόλια: